نگرانی

توی زندگی   

 فقط دو چیز هست که نگرانش باشی:

 این که سالمی یا مریض.

اگه سالمی، دیگه چیزی نیست که نگرانش باشی؛ اما اگه مریضی، فقط دو چیز هست که نگرانش باشی:

این که دست آخر خوب می شی یا می میری؟

اگه خوب شدی که دیگه چیزی برای نگرانی باقی نمی مونه؛ اما اگه بمیری، دو چیز هست که نگرانش باشی:

 این که بهشت می ری یا جهنم.

اگر بری بهشت، چیزی برای نگرانی وجود نداره؛ ولی اگه بری جهنم، اون قدر مشغول احوال پرسی با دوستای قدیمی می شی که دیگه وقتی برای نگرانی نداری!!

 

پس در واقع هیچ وقت هیچ چیز برای نگرانی وجود نداره!