زیسان

از زیستن خرسندم

چون فرصتی برای تکامل من است

به خویش عشق می ورزم

چون خدا عاشق من است

وبه دیگران عشق می ورزم

چون خدا عاشق آنان نیز هست

تو ای آشنا

بیا تا با هم ، زندگیمان را شاکر باشیم