مثل سیب سرخ قصه ها

> 

www.Kocholo.org <  سایت عاشقانه و عکس کوچولو 

مثل سیب سرخ قصه ها
عشق را
از میان
دونیمه
می کنیم
نیمه ای از آن برای تو
نیمه دگر برای من
بعد…
نیمه ها هم از میان
دوپاره
می شوند
پاره ای از آن برای روح
پاره دگر برای تن 

> 

www.Kocholo.org <  سایت عاشقانه و عکس کوچولو

بهترین تصاویر در بهار بیست www.bahar22.com