شادیم

آن کس که به خوبان لب خندان داده است    خون جگری به درد مندان داده است  

گر قسمت ما نداد شادی٬غم نیست           شادیم که غم هزار چندان داده است