دبش‌ترین سوال‌های ایرانی!

سوال خوب آغاز درست فهمیدن است. در کشور ما هم خوشبختانه سوال‌های بسیار

خوبی در همه‌ی زمینه‌ها مطرح می‌شود و باعث می‌شود علاوه بر بالارفتن میزان دانش

ما در سطح بین‌الملل زمینه‌های مدیریت بسیاری از زمینه‌ها را فراهم کنیم. بلکه مدیریت

جهان را هم روزی به دست آوردیم. البته با توجه به سوال‌های بسیار خوبی که ما

می‌بینم حتما این اتفاق می‌افتد.

مجموعه‌ای از بهترین سوال‌ها را برایتان گردآوری کردیم بعنوان الگو تا از این پس همه

روی چنین سوال‌های زوم کنیم.

سوال خوب آغاز درست فهمیدن است. در کشور ما هم خوشبختانه سوال‌های بسیار

خوبی در همه‌ی زمینه‌ها مطرح می‌شود و باعث می‌شود علاوه بر بالارفتن میزان دانش

ما در سطح بین‌الملل زمینه‌های مدیریت بسیاری از زمینه‌ها را فراهم کنیم. بلکه مدیریت

جهان را هم روزی به دست آوردیم. البته با توجه به سوال‌های بسیار خوبی که ما

می‌بینم حتما این اتفاق می‌افتد.

مجموعه‌ای از بهترین سوال‌ها را برایتان گردآوری کردیم بعنوان الگو تا از این پس همه

روی چنین سوال‌های زوم کنیم.

1) اجتماعی:
کی عاشق کی شده؟
کی مراسم می گیرن؟
مهریه‌اش چقدر بود؟
جهیزیه اش چیا بود؟
آیا حامله است؟
چی زائیده؟

2) هنری:
کی با کی نسبت داره؟
کی چقدر می گیره؟
کی قراره با کی ازدواج کنه؟
کی با کی به هم زده؟
کی کجا رقصیده؟

3) اداری:
کی چقدر می گیره
کی قراره مدیر بشه؟
کی با مدیر نسبت داره؟
کی با مدیر به هم زده؟
کی قراره ازدواج کنه ؟

۴) مراسم عروسی
کی چی پوشیده؟
کی چی خریده؟
کی چی مالیده
کی با چی آمده؟
کی بخاطر کی نیومده؟

۵)بعد از مراسم:
کی چی پوشیده بود؟
کی چی آورده بود؟
کی چرا نیومده بود؟
کی بدون دعوت آمده بود؟
کی بود که چیز مناسبی نپوشیده بود؟!

۶) ترکیبی:
کی، کجا و با کی نسبت داشت که حالا داره چقدر می گیره؟
کی عاشق کی بود که حالا چرا بره با یکی دیگه ازدواج کنه؟
کی از کجا آورد که تونسته چی بخره؟
کی با کی به هم زده که با کی خوب شده؟
کی با کی کجا رقصیده بودن که چرا چیز مناسبی نپوشیده بودن؟