آن کیست ........؟؟

آن کیست کز روی کرم با من وفاداری کند؟

با یک پیامک شب به شب ، از من هواداری کند؟یک مرد خیلی مهربان ، از هر نظر تکمیل وخوب

حتی اگر تنها شدیم با من نکوکاری کند!!

آن کیست کز روی کرم با من وفاداری کند؟

با یک پیامک شب به شب ، از من هواداری کند؟یک مرد خیلی مهربان ، از هر نظر تکمیل وخوب

حتی اگر تنها شدیم با من نکوکاری کند!!ماشین ومسکن باشدش ،اوضاع مالی رو به راه

جیب خودش راشل کند , رفع گرفتاری کند!اول به دست آرد دلم ، بعداٌ مرا عاشق کند

آنگه برای بردنم ، جان بکند، کار ی کند!من هی بگویم نه به او ، او هی بگوید :خواهشاٌ

در پیش من زانو زند هی گریه وزاری کند!نیت کند عقدم کند ،هی شب به شب نذری دهد!

در مسجدی بنشیند وده شب عزاداری کند!!گر دل بسوزانم به او ، خود را حلالش می کنم

اور را به جایی می برم ،کلی خریداری کند!!آنگه به محضر رفته و ،عاقد برای مادوتا

با النکاح السنتی ،یک صیغه ای جاری کنددر گوشش آنجا زیر تور ،می گویم این را مهربان :

در پخت وپز در شست وشو ،باید که همکاری کند!آنگه عروسش می شوم ،او می شود داماد من

باید بماند تا ابد از من نگهداری کند!

 

شاعر معصومه پاکروان