کشورها و غذایی برای خوردن

آمریکایی : همه نوع غذا برای خوردن دارد ولی با تهدید اسلحه غذای دیگران را هم از

آنها می گیرد و می خورد !

 

 اروپایی : همه نوع غذا برای خوردن دارد و از غذای خودش می خورد ولی دیگران را

تحریک می کند که از غذای بقیه بخورند !

 

آفریقایی : از شدت گرسنگی می میرد ولی غذایی برای خوردن پیدا نمی کند !

 

هندی : اگر بتواند غذایی برای خوردن پیدا کند از خوشحالی کمی حرکات موزون می رود

و سپس غذا را می خورد !

 

چینی : روزی سه وعده غذا می سازد و صادر می کند تا با پولش یک وعده غذا بخرد و

بخورد !

 آمریکایی : همه نوع غذا برای خوردن دارد ولی با تهدید اسلحه غذای دیگران را هم از

آنها می گیرد و می خورد !

 

 اروپایی : همه نوع غذا برای خوردن دارد و از غذای خودش می خورد ولی دیگران را

تحریک می کند که از غذای بقیه بخورند !

 

آفریقایی : از شدت گرسنگی می میرد ولی غذایی برای خوردن پیدا نمی کند !

 

هندی : اگر بتواند غذایی برای خوردن پیدا کند از خوشحالی کمی حرکات موزون می رود

و سپس غذا را می خورد !

 

چینی : روزی سه وعده غذا می سازد و صادر می کند تا با پولش یک وعده غذا بخرد و

بخورد !

 

ژاپنی : غذای پر خاصیت می خورد تا مغزش خوب کار کند و بتواند غذاهای جدید کشف

کند !

 

عربی : به اندازه خودش و چندین همسرش غذا دارد ، دائما غذا می خورد ، غذای

حاجت می کند تا دوباره بتواند غذا بخورد !

 

مالزیایی : هر وقت گرسنه شود به میزان نیاز بدنش غذای مناسب می خورد !

 

فلسطینی : غذا دارد ولی کسی که غذا ندارد او را می کشد و غذایش را می خورد !

 

اسرائیلی : غذا ندارد ولی کسی که غذا دارد را می کشد و غذایش را می خورد !

 

عراقی : فکر می کند غذا برای خوردن پیدا کرده ولی بعد از اینکه خورد و منفجر شد تازه

می فهمد داخل غذا بمب جاسازی شده بوده !

 

افغانی : بسته های تریاک و هرویین را می خورد و قاچاق می کند تا بتواند غذا بخرد و

بخورد !

 

قبایل غیر متمدن : گاهی آنها غذا را می خورند و گاهی هم غذا آنها را می خورد !

 

ایرانی : بسته به موقعیت های مختلف معده اش متغیر است :

در خانه خودش : چه غذا برای خوردن داشته باشد و چه نداشته باشد دائما در حال رژیم است !

در میهمانی خصوصی : همه نوع غذا سر سفره می باشد ولی آنقدر به همدیگر تعارف

می کنند که آخر سر همه غذا ها می ماند و همه گرسنه از سر سفره بلند می شوند !

در میهمانی عمومی : هر غذایی که سر سفره باشد را آنقدر می خورد که یا تا شعاع

چند متری سفره از هر نوع غذایی پاکسازی شود ، یا از خوردن زیاد بیهوش شود و یا

بترکد و بپاشد به در و دیوار !

نویسنده : سعید ترشیزی