آجرنوشته

شب تاریک و سنگستان و من مست 

سبو از دست من افتادو نشکست  

نگه دارنده اش نیکو نگه داشت 

وگرنه 

صد سبو 

نفتاده بشکست