خدای عزیزم

خدای عزیزم  

 سنگینی سکوت را از لبانم بر دار 

خدای عزیزم می شنوی ؟؟؟ 

می بینی؟؟؟ 

خودت راه را نشانم بده  

خدایا خسته ام م م م م 

خسته به که بگویم؟؟ چکار کنم؟؟؟؟