آجرنوشته

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

مرا به اندازه چشم برهم زدنی , به حال خود وا مگذار