حرفهای ناگفتنی

نمی هراسم

با غرور

با قلبی اکنده از عشق

در اوج  خواهش

در اعماق دریای طوفان زده دلم

فریاد می زنم....  دوستت دارم

اری....   دوستت دارم