گلبرگ

گویند گاهی نگاه  با سکوتش گویای هزاران  سخن است

گویند بینایی باشکوه ترین حس ادمیست

لمس پوست لطیفت چنان مرا در گرداب عشقت فرو برد

که نه هیچ سخنی نه هیچ تصویری و نه هیچ صدایی نتوانست

انقدر غرق عشق تو کند 

اری لمس برگ گل بود 

گلی به زیبایی نرگس  

به عطر یاس 

به لطافت رز