آرزو

  شن جای پایم را به آب سپرد
  گفت: برو
  دریا نگاهم کرد و گفت
           جایت اینجا خالی است
                      دستش را دراز کرد
                                  آرزوهایت را به من بسپار
                                  به ماهی ها خواهم گفت
                                  تا دل کوسه با خبر شود
                                  و او به نهنگ
                                  نهنگ آرزویت را به ابر خواهد گفت
                                  او با بذر در میان خواهد گذاشت
                                  آنگاه آرزویت سبز خواهد شد
                      زود بـــــاش
           شاید آرزویت را بزی ناهار کند