تکرار

شاید تکراری باشد

                 ولی

                گاهی ، بعضی چیزها

                      ارزش هزاران بار تکرار را دارند

                                تکرار می کنم ، تکرار می کنم : دوستت دارم...