چند ضرب المثل زنانه

 

1- روباهه دستش به انگور نمی رسید، از آقای باغبان خواهش کرد براش بچینه!

2- شوهر نبین چه هیزه! دو تا دمپایی بخوره سر به زیر میشه

3- یه سوزن به شوهرت بزن، یه جوالدوز به مادر شوهرت

4- مرد بیار باقالی بخوره!

5- در دروازه رو میشه بست، ولی در شکم مردا رو نمی شه! 

6- با حلوا ملوا پختن شکم مردا سیر نمیشه

7- خواهی نشوی رسوا، سلیقه ی شوهرت رو زیاد جدی نگیر!

8- مرد همسایه غاز است