کاریکلماتورهای باحال

گل را چه عرض کنم ، اما بعضی ها پشت و رو ندارند

******************************

صمیمیت تو بیشتر از شما است !

******************************

وقتی خواندن کتاب های سیاسی ممنوع شد،مردم به خواندن در و دیوارهای شهر پرداختند!

******************************

مدادی که کلفت بنویسه سرشو می تراشن

******************************

عیب چیزی است که معمولا در دیگران می بینیم.

******************************

فیل ها به جراحی بینی ما آدمها می خندند.

******************************

پسته خاموش، هیچگاه خورده نمی شود مگر به زور !

******************************

آدم های بی سر و پا ، هیچ رد و پایی از خود به جا نمی گذارند.

******************************

وقتی تصویر گل محمدی در آب افتاد . ماهیها صلوات فرستادند

******************************

سوار خر شیطان شد چون از اتوبوس ارزانتر بود .

******************************

به عقیده گیوتین،سر آدم زیادی است.

******************************

قلبم پرجمعیت ترین شهر دنیاست

گل را چه عرض کنم ، اما بعضی ها پشت و رو ندارند

******************************

صمیمیت تو بیشتر از شما است !

******************************

وقتی خواندن کتاب های سیاسی ممنوع شد،مردم به خواندن در و دیوارهای شهر پرداختند!

******************************

مدادی که کلفت بنویسه سرشو می تراشن

******************************

عیب چیزی است که معمولا در دیگران می بینیم.

******************************

فیل ها به جراحی بینی ما آدمها می خندند.

******************************

پسته خاموش، هیچگاه خورده نمی شود مگر به زور !

******************************

آدم های بی سر و پا ، هیچ رد و پایی از خود به جا نمی گذارند.

******************************

وقتی تصویر گل محمدی در آب افتاد . ماهیها صلوات فرستادند

******************************

سوار خر شیطان شد چون از اتوبوس ارزانتر بود .

******************************

به عقیده گیوتین،سر آدم زیادی است.

******************************

قلبم پرجمعیت ترین شهر دنیاست.

******************************

به نگاهم خوش آمدی.

******************************

ماهی رودخانه در چهاردیواری آکواریوم مرد.

******************************

خودکار تا مغزش تمام نشده، سواد دارد.

******************************

ساعتم وقتی می خوابد خُرخُر نمی کند.

******************************

تلفن همیشه حرفهای پنهانی دو نفر را گوش می کند.

******************************

دندانهای شیری مثل میوه های کال و کرم خورده هستند که خیلی زود به زمین می افتند.

******************************

پاک کن به راحتی اشتباه دیگران را می بخشد.

******************************

پولکهای پوست ماهی شبیه پولکهای لباس مادرم است.

******************************

رادیو آدم پرحرفی است که هیچ وقت از حرف زدن خسته نمی شود.