تحریر عشق

          مرغکی هستم ولی بشکسته پر ، از تیر ِ عشق

                                                   

                                                 سر به دار و دست بسته ، پای در زنجیر ِ عشق

 

                          گر چه دادم بال و پر، با جان و سر، در راه ِ عشق

 

                                               با همین ته مانده  جانم  می کنم  تحریر ِ عشق

الهه زاهدی