گذشت بگذر که گذر در گذر عمر چه نیکوست

 بگذشتن از این مال و منال و لقب و جام چه نیکوست

 ای دوست!

 در این عصر،در این عهد،در این عمر

 بگذشتن و دربند نبودن

 طلب عفو نمودن   

 چه گرانمایه و نیکوست

تارا یاری