افسونگر

   بهاربیست          www.bahar22.com
برخی فوج سوار نظام را


زیباترین صحنه بر این کره خاک می دانند ،


برخی گردان پیاده ای را که پیش می رود


و گروهی ناوگان پاروهای بلند را ،


من اما ...


لحظه ی عشق ورزیدن عاشق را زیباترین می نامم .


همه چیز و هر آنچه را که درک کردم ،


مدیون عشق ورزیدن یافتم .


عشق پگاه افسونگر تمامی دلهاست .  
بهاربیست          www.bahar22.com