چه می خواهم...؟!

دلمان بسیار تا بسیار گرفته است و اندکی غصه میخوریم.... 

میان تمام چیزاهایی که با عنوان خواسته ها و ناخواسته ها به سراغمان می آیند گم شده ایم... 

آه... 

ای کاش میدانستم چرا خواسته ها و نا خواسته هایم درست برعکس داشته ها و نداشته هایم است...